A Magyar Ökoszociális Fórum céljai
 
A Magyar Ökoszociális Fórum 2000-ben történt megalapítása óta változatlan alapcélja, hogy segítse a sokoldalú környezeti fenntarthatóság megvalósulását az ökoszociális eszmék terjesztésével.A fenntarthatósági-ökoszociális eszmerendszer:
 
 
 
·         A környezet épségét, természetes rendjét szolgálja, melyben minden élőnek rendelt helye és betöltendő szerepe van.
·         Egészlegességet akar: egészséges lokalitást, mely az egészséges globalitás alapja. Ezért a helyi, táji adottságokra épít.
·         A természeti-társadalmi környezetével felelős összhangban élő embert és közösségeit állítja a tervezés, a döntéshozatal és a fejlesztés középpontjába.
·         A környezetfenntartó munkát emberi alapjognak, emberré tevő létformának, a békeképes társadalom, az ökoszociális piacgazdaság alapjának tekinti.
·         Fejleszti a közösségi önazonosságot, támogatja az egyén felelősségre, együtt­műkö­désre, környezeti kommunikációra való hajlamát, alkotókészségét.
·         A vidék művelődési és történelmi sajátságainak megőrzésére, fenntarthatósági hatású kibontakoztatására törekszik.
·         Előmozdítja a sokszínűséget, a mezőgazda­sági és más foglalkozású lakosok, az egymásra utalt tájak és tájegységek, a vidék és a városok, az országok, a földrészek, a kultúrák és a civilizációk közti építő kapcsolatokat.
 
 
 Ezek megvalósulása érdekében a Magyar Ökoszociális Fórum cselekvési céljai az alábbiak:
 
 
·          Elősegíti az európai ökoszociális mozgalomban születő környezeti, fenntarthatósági célkitűzések magyar viszonyok közti értelmezését és alkalmazását.
·          A magyar tapasztalatok közvetítésével erősíti az európai ökoszociális mozgalmakat.
·          A helyi és az európai fenntarthatóság javára ismerteti a Kárpát-medence környezeti tudásanyagát (paraszti tájtudások, helyi kultúrák környezetfenntartó tudásai stb.).
·          Előmozdítja a fenntartható gazdaságra, gazdálkodásra és életmódra való átállást.
·          Szorgalmazza a fenntarthatósági, ökoszociális elvek érvényesülését a magyar és az európai vidékfejlesztésben, közgondolkodásban.
·          A fenntarthatóság kommunikáció­jával békeképes Kárpát-medencét, fenntartható Magyarországot szor­gal­maz a kultúrák fenntartható Európájában.
·          Ilyen célú tanácskozásokat, előadá­sokat, vitafórumokat, rendezvényeket, képzéseket és akciókat szervez, publi­kációkat, újságokat, folyóiratokat ad ki.
·           Az együttműködésre kész egyéb médián keresztül is népszerűsíti a fenntarthatósági gondolkodást, fej­leszti a társadalom komplex kör­nyezeti felelősség-tudatát. A maga eszközeivel hozzájárul a részleges és megosztó szemléletek meghaladá­sához.
·          A felelős környezeti kommunikáció útjainak felmutatásával elősegíti a globalizációs folyamat vadhajtá­sainak, romboló elemeinek megszű­nését, a rendezett globalitás, a szükséges és elégséges globalizáció alapjainak megerősödését.
 .Copyrights © 2005-2007 Moef.eu. All rights reserverd. Honlapkészítés : Bluecast Kft. Optimális képfelbontás 1024x768.
Ajánlott böngésző : Firefox 1+    Adminisztráció